آموزش رقص + آموزش حرکات موزون + آموزش حرکات هماهنگ

Ava Dance Academy

چی کونگ اصیل چینی

چی کونگ یعنی تقویت نیروی درونی چی و به مجموعه حرکاتی اطلاق می شوند که چینی ها از سالها پیش جهت کسب سلامتی ابداع کرده اند. لغت چی، کلمه ای است چینی و دارای معانی مختلفی می باشد نظیر: تنفس نیروی حیاتی، اکسیژن و ... . اما معنی واقعی این کلمه از نظر چینی ها انرژی درونی است. در فرهنگ هندی به چی "پرانا" و در ژاپنی به آن "کی" گفته می شود. چی، در تمام چیزها وجود دارد. در آب، غذا ( مخصوصا حبوبات ) و حتی اجسام بی جان مثل سنگ. چون بر طبق قانونی از فیزیک که می گوید : ماده می تواند به انرژی تبدیل شود، سنگ نیز شکل فشرده انرژی چی است .

نیروی چی در بدن انسان از بدو تولد وجود دارد و زمانیکه این نیرو در بدن انسان از بین برود انسان می میرد با این همه مقدار نیروی چی موجود در هوا بیش از دیگر چیزهاست و مثل ماهی ها که در آب شناورند ما نیز در چی هوا غوطه وریم. اصولا این نیرو از جنس الکتریسیته و مغناطیس است و در هنرهای رزمی درونی مثل چی کونگ و تای چی تمریناتی جهت بیداری و تقویت این نیروی عظیم وجود دارد .  

چی دو نوع است : داخلی و خارجی . به نیروی چی درون بدن چی داخلی و به نیروی چی طبیعت و بیرون از بدن انسان چی خارجی گفته می شود به عبارتی به چیزهایی که در طبیعت یافت می شوند و دارای چی هستند نظیر هوا حبوبات نور خورشید و آب چی کونگ شامل حرکات : مدی تیشن تنفسی و حرکات نرم و آهسته بوده و چنانچه به صورت صحیح انجام گیرند باعث تراکم و ترکیب چی درونی انسان با چی بیرونی شده و قدرت عظیمی را در انسان تولید می کند حال بکار گیری این نیروی عظیم بستگی به خواست استاد چی دارد به عبارتی اگر استاد بخواهد به صورت مثبت از آن استفاده کند می تواند باعث تخریب و ویرانگری شود .

با چی کنگ ،توانايی جسمی ،روحی و قدرت تمرکز افراد افزايش پيداکرده،از تندرستی ،اعتماد به نفس و نشا ط برخوردار خواھند شد

پرورش انرژی ھای درونی از طريق چی کنگ

چی کنگ دانشی است با پنج ھزار سال قدمت بر خاسته از کشور چين برای حفظ سلامتی و تندرستی و افزايش طول عمر که با فعال کردن انرژی چی در ناحيه تانتين و ھدايت آن توسط ذھن به ديگر نقاط بدن با عث بالارفتن قدرت ذھن شده و موفقيت انسان را در تمامی زمينه ھا قطعی می کند. با پرداختن به چی کنگ ،توانايی جسمی ،روحی و قدرت تمرکز ھنرجويان افزايش پيدا کرده ،از تندرستی ،اعتماد به نفس و نشا ط برخوردار خواھند شد.

حركات كششي و قدرتي در چی کنگ

فرمھاي خاص در (( چي كنگ )) وجود دارد كه مجموعه ای از حركات كششي و قدرتي مي باشند، چنان اثر سودمندي بر سامتي و كيفيت زندگي شاگردان داردكه پا را فراتر از يك ورزش معمولي گذاشته، به اين اصول يك منزلت وروح خاص مي بخشد.

فرمھای چی کنگ برای سلامتی

با چي كنگ تمام كار بردھاي فيزيكي و ذھني به گونه اي بھبود بخشيده مي شوند كه به خوبي سلامتي را به ارمغان مي آورد، ھمه ي عضوھاي مؤثر در حركت كردن انسان با ھمكاري يكديگر كار مي كنند، ھر عضله اي يك كار كليدي را بر عھده دارد، ما مي توانيم حتي به وسيله ي عضلات ھمه اعضاي درونيمان را درك كنيم، اين ھمه، يك شرط ازم براي موفقيت در ورزش و ھمچنين زندگي روزمره و حرفه اي است به طور کل chikung برای تمامی سنين از کودک پنج ساله تا افراد سالمند بسيار مفيد بوده و جھت حفظ سامتی و طول عمر آنھا موثر می باشد. ريلکسيشن در چی کنگ ريلکسيشن در چی کنگ با ايجاد رخوت و آرامش جسمی و روحی موجب از بين رفتن خستگی و ضعف اعصاب می گردد . ازطريق تمرينات چی کنگ می شود. به بھترين نوع ريلکسيشن دست يافت اساتيد چی کنگ معتقدند وبسيار تاکيد می کنند که برای دست يابی به ريلکس کامل جسمی و فکری ازم است تمرينات ريلکسيشن در چی کنگ خوابيده وبه پشت انجام گيرد. با بررسی ھایی که در مورد علم چی کنگ صورت گرفته ، اين علم برای تمامی سنين مفيد بوده و برای موفقيت در تمامی زمينه ھا موثر می باشد. به ھمين دليل پيشرفت قابل توجھی در تمامی کشورھا داشته است  

با انجام تمرينات چی کنگ، به سادگی نتايج مثبتی مانند موارد زير را به سوی خـود جذب می کنيم:

  • افزايش سطح انرژی و افزايش توان و ظرفيت نگھداری انرژی
  • ايجاد و تقويت آرامش
  • تقويت تمرکز
  • افزايش نيروی جوانی
  • ارتقاء سطح سلامت فردی

با ما باشید: اینستاگرام فیسبوک ایمیل


آرمان ما آموزش همنوایی با موسیقی است

کلاس رقص + کلاس حرکات موزون + کلاس حرکات هماهنگ